Kontakt
INWESTOR

Województwo Kujawsko – Pomorskie
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Siedziba:
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Sekretariat Inwestora:
52-370-57-13
WYKONAWCA
Biuro projektowe:
Biuro Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
Kontakt:
Siedziba:
ul. Witosa 31
22-100 Chełm
Główny projektant:
Marcin Dobek
Sekretariat Wykonawcy
(82) 560 58 27
Informacja RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz (zwany dalej ZDW).
 2. W ZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych.
  Adres e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl;
  adres: ZDW w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
  Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej ZDW: bip.zdw-bydgoszcz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:
  1. organom, którym ZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  2. którym ZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.
 5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże ZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z ZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa; b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku. 10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Licznik wszystkich odwiedzin: 10279, na tej stronie było: 266 odwiedzin